Zapytanie ofertowe

PSONI Koło w Lublinie

Ul Rogowskiego 5

20-840 Lublin

 

                                                         Zapytanie ofertowe

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na dowóz na zajęcia terapeutyczne oraz dowóz do domów po zajęciach, 12 osób z niepełnosprawnościami. Dowóz odbywać się będzie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych). Uczestnicy są dowożeni na zajęcia na godzinę 8.00 i rozwożeni do domów po godzinie 15.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.      Cena za 1 km  oraz opłata początkowa za kurs – waga procentowa 60%

2.      Doświadczenie w realizacji dowozów osób z niepełnosprawnościami –  waga procentowa 40%

 

Oferta na wykonanie usługi musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia. Oferta powinna być przesyłana za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana drogą elektroniczną lub złożona osobiście u oferenta. Adres poczty elektronicznej:  zk.lublin@psoni.org.pl

Oferty powinny zawierać nazwę i adres oferenta, opis wykonania usługi nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności wartość oferty, termin ważności oferty.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, itp. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2024 roku o godz. 12.00.

 

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia: Agata Kęcik tel. 604406618

 

 

 

 

                                                                                    

Sposób obliczenia punktów w ramach przyjętych kryteriów

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:

 

1. Cena(C) 60%

2. Doświadczenie w dowożeniu osób z niepełnosprawnościami (D) 40%

RAZEM 100%

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

 

 

CN

C = ————– x 100 x 60%

CO

 

 

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

 

Podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, cena ofertowa brutto brana będzie pod uwagę w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Cena ofertowa brutto musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.

Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto będzie stała, tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.

 

2. Ocena doświadczenia w dowożeniu osób z niepełnosprawnościami – Punkty (D) za kryterium Ocena doświadczenia w dowożeniu osób z niepełnosprawnościami, zostaną przyznane na podstawie załączonych do oferty referencji.

W niniejszym kryterium Zamawiający dokonując oceny ofert będzie brał pod uwagę:

1. liczony w latach okres dowożenia osób z niepełnosprawnościami – do 20 pkt,

2. ilość zawartych, w tym zakresie, umów, przedstawionych referencji – do 20 pkt.

 

 

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą opisu doświadczenia w dowożeniu osób z niepełnosprawnościami (referencje), oferta nie będzie rozpatrywana i nie będzie podlegała ocenie. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.