Mieszkanie treningowe jest placówką, która powstała w 2021 roku. Działalność placówki polega na nauce niezależnego od rodziny życia przygotowującego do samodzielnego mieszkania, w tym na prowadzeniu treningu samodzielności i umiejętności społecznych. Wsparciem w ramach tej działalności obejmujemy dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną. Do 14 października 2022r. zajęcia te odbywały się w jednym z trzech budynków będących w posiadaniu naszej organizacji, przy ul. Rogowskiego w Lublinie, od dna 15 października 2022 roku działalność polegająca na prowadzeniu mieszkań treningowych, przeniesiona została do lokalu przy ul. Zakładowej 11a w Lublinie. Od kwietnia 2023 realizujemy projekt finansowany ze środków PFRON z zakresu mieszkalnictwa osób z niepełnosprawnością. Projektem objętych jest 18 osób. W ramach grup 6 – osobowych uczestnicy projektu korzystają z mieszkań treningowych w cyklach weekendowych. Założeniem projektu jest wspieranie integracji społecznej osób z niepełnosprawnością poprzez kształtowanie ich samodzielności i zaradności we współprowadzeniu gospodarstwa domowego. Zajęcia obejmują m.in. trening ekonomiczny, korzystanie z miejsc użyteczności publicznej, udział w wydarzeniach kulturalnych. Mieszkania treningowe zlokalizowane są w domu przy ul. Zakładowej 11A w Lublinie. Podczas zajęć uczestnicy mają zapewnioną opiekę i wsparcie wykwalifikowanej kadry. Realizację projektu zaplanowano do końca marca 2026.