Misją Stowarzyszenia jest (art.3 Statutu):

Celem Stowarzyszenia jest (art.4 Statutu):

Cele Stowarzyszenie realizuje przez (art.5 Statutu):

Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie opieki medycznej, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego i ustawicznego, pracy, mieszkalnictwa, niezbędnej opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej.

Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, przebywającym w placówkach opieki całkowitej, sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec nich praw człowieka.

Tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.

Udzielanie wsparcia swoim członkom z niepełnosprawnością intelektualną, aby sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną, a także występowanie w interesie indywidualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

Prowadzenie różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w ramach wychowania przedszkolnego, wczesnego wspomagania rozwoju, realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także edukacji obywatelskiej, wypoczynku oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.

Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności:
- grup samopomocowych,
- grup wsparcia,
- usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby z niepełnosprawnością w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych,
- placówek stałego i czasowego pobytu,
- informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków, itp.

Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.

Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych oraz działalność informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.

Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami, w tym naukowymi i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych.

Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie niepełnosprawności intelektualnej oraz współdziałanie w ich prowadzeniu, a także przyczynianie się do stosowania wyników badań w praktyce.

Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, pracowników ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, opiekunów, asystentów rodzin i osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy.

Prowadzenie działalności wydawniczej.Prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich.

Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

Jak realizujemy naszą misję?

Zmiana postaw społecznych

wpływamy na zmianę postaw społecznych w kierunku sprzyjającym pełnej integracji i normalizacji życia osób z upośledzeniem umysłowym

Tworzymy placówki

tworzymy i prowadzimy placówki o wielospecjalistycznych kompleksowych programach rewalkidacyjnych dla dzieci młodzieży i dorosłych z upośledzeniem umysłowym i kalectwami sprzężonymi

Turnusy rehabilitacyjne

organizujemy turnusy rehabilitacyjne

Doradztwo specjalistyczne

prowadzimy doradztwo specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów

Imprezy okolicznościowe

organizujemy imprezy okolicznościowe i integracyjne, np. Choinka, Dzień Dziecka, dzień Godności, zawody sportowe, wyjazdy turystyczne, plenery malarskie, kiermasze wyrobów

Gromadzimy fundusze

jako organizacja niedochodowa gromadzimy fundusze (przyjmujemy darowizny) na działalność statutową

Organizacja pożytku publicznego

jako organizacja pożytku publicznego …..

Doświadczenie

robimy to od 1965 roku.

Członkami Stowarzyszenia są (art.7 Statutu):

Rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.