Świetlica terapeutyczna jest formą bezpłatnej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności osobom wykluczonym z innych form wsparcia, ze względu na wiek lub wieloraką niepełnosprawność.

Wsparcie prowadzone w ramach działalności placówki opiera się na indywidualnym podejściu do uczestników oraz włączaniu ich we wszystkie aktywności życia społecznego.
Zajęcia „świetlicowe” prowadzone są dla 12 osób, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

W ramach zajęć zapewniamy:

  • zajęcia społeczno-pedagogiczne z elementami terapii polisensorycznej i terapii zajęciowej tj. trening samodzielności i norm zachowania, zajęcia interpersonalne, plastyczne, treningi komunikacji i asertywności,
  • indywidualne zajęcia rehabilitacji ruchowej usprawniające w zakresie dużej i małej motoryki, poprawiające świadomość i orientację w schemacie własnego ciała, usprawnienie pracę mózgu i asymilację społeczną,
  • grupowe zajęcia z muzykoterapii i arteterapii,
  • indywidualne zajęcia z psychologiem,
  • posiłek oraz transport na zajęcia.

Kontakt