Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju LOLEK przy PSONI Koło w Lublinie powstała w lutym 2013 roku. Nazwę swą zawdzięcza bohaterowi znanej wszystkim polskim dzieciom i ich rodzicom kreskówki. Lolek to mniejszy z braci, często zdominowany przez wyższego i sprawniejszego Bolka, który pomimo wszystko cieszy się życiem, dobrze się bawi i rozwija.

Lolek to również zdrobnienie imienia, którym zwracano się w dzieciństwie do Karola Wojtyły, naszego wielkiego rodaka. Jego dzieciństwo nie było łatwe, wcześnie stracił ukochaną matkę, która nie doczekała dorosłości swego syna ale wierzyła, że będzie on wielkim człowiekiem i mówiła o tym spotkanym osobom, gdy spacerowała z małym jeszcze Lolkiem w Wadowicach. Ta wiara w dziecko, w to, że jest w stanie osiągnąć wiele jest mottem naszej współpracy z rodzinami wychowującymi dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Jesteśmy placówką specjalistyczną opierającą swoje działania na wspomaganiu rozwoju i terapii. Nasze podejście bazuje na założeniach, że:

  • rozwój dziecka odbywa się nieustająco poprzez zabawę i chęć odkrywania świata
  • nie ma wsparcia bez uśmiechu i wspólnej zabawy.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko, którego rozwój nie przebiega prawidłowo z powodu trudności wynikających z choroby, wczesnych uszkodzeń neurologicznych, uszkodzeń narządów zmysłów i innych zaburzeń występujących w pierwszych miesiącach i latach życia.

W naszej poradni dziecko i jego rodzinę obejmuje opieką doświadczony zespół specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki specjalnej, neurologopedii i rehabilitacji.

Wspólnie z rodzicami opracowujemy dla dziecka indywidualny program wczesnego wspomagania. Są w nim zawarte szczegółowe cele dotyczące rozwoju ruchowego, poznawczego, społeczno-emocjonalnego, mowy i komunikacji oraz samoobsługi. Realizacja tego programu przebiega z udziałem i pod nadzorem psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy i fizjoterapeuty, którzy czuwają nad nabywaniem przez dziecko nowych umiejętności, prawidłowych wzorców zachowań, ruchu i postawy, co jest bardzo istotne dla dalszego rozwoju. Zdobywanie zaufania do siebie, do swoich możliwości przemieszczania się, komunikowania, odkrywania świata i uczestnictwa w życiu społecznym jest kapitałem, który gromadzimy w dzieciństwie, a który potrzebny jest w całym dorosłym życiu.

Jesteśmy jedną z trzech placówek w Polsce, której kadra została przygotowana do pracy w modelu skoncentrowanym na rodzinie oraz jedną z placówek zrzeszonych w Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PILGRIM, która opiera się na 3 głównych filarach, jakimi są: wartości, ekologia i ekonomia.

Wspomagając rozwój dziecka wykorzystujemy bogaty repertuar pomocy i metod edukacyjnych i terapeutycznych. Bazując na długoletnim doświadczeniu dostosowujemy metody do możliwości, wieku i zainteresowań dziecka. Konsultujemy rodzaj i przebieg wsparcia z rodzicami, bo to oni są dla nas cennym źródłem informacji i głównym partnerem w procesie wczesnego wspomagania rozwoju ich dziecka.

Najważniejszym celem, który stawiamy sobie jako zespół jest przygotowanie dziecka do maksymalnie samodzielnego radzenia sobie w przedszkolu, szkole i najbliższym otoczeniu. Osiągnięcie tej samodzielności jest długim i skomplikowanym procesem. Nasi podopieczni bardzo wcześnie rozpoczynają trening samodzielności w zabawie, jedzeniu, ubieraniu się i w toalecie. Wspólnie z rodzicami analizujemy perspektywy edukacyjne dziecka i nawiązujemy współpracę z przedszkolem lub szkołą, do której dziecko ma trafić. Przekazujemy ważne informacje o dziecku do placówki, do której dziecko się wybiera i kontynuujemy wspomaganie rozwoju, gdy dziecko rozpoczyna edukację przedszkolną. Nasi podopieczni, którzy we wrześniu zasilają szeregi przedszkolaków są zwykle doskonale przygotowani do tej ważnej roli. Również rodzice są do tego przygotowani, bo jest to finał długich i starannych działań poprzedzających ten ważny moment w życiu każdej rodziny.

Na prośbę rodziców od 2017 roku prowadzimy również edukację przedszkolną w Punkcie Przedszkolnym LOLEK dla dzieci korzystających z wczesnego wspomagania rozwoju w naszej poradni. W dwóch grupach realizujemy zajęcia przedszkolne dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym ale też dla dzieci bez orzeczeń, które wybrały naszą placówkę z uwagi na:

  • bardzo dobrą kadrę nauczycieli i specjalistów,
  • indywidualizację programu nauczania,
  • świetne sprzęty i pomoce dydaktyczne
  • atmosferę sprzyjającą radosnemu rozwojowi i pokonywaniu barier oraz trudności, które często występują na początku życia naszych wychowanków.

Wczesne wspomaganie rozwoju jest formą bezpłatnej pomocy dziecku z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością od momentu wykrycia zaburzeń do rozpoczęcia nauki w szkole. Realizowane jest w zakresie od 4 do 8 godzin miesięcznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na wcześniejszy wniosek rodziców dziecka.

Edukacja przedszkolna jest u nas również darmowa i odbywa się w wymiarze 5 godzin dziennie. Dodatkowe zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych realizujemy na podstawie orzeczeń o kształceniu specjalnym wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na wcześniejszy wniosek rodziców dziecka.

Kontakt