Krótka historia koła PSONI w Lublinie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), (wcześniejsza nazwa PSOUU – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) Koło w Lublinie powstało 21 października 1965 roku z inicjatywy rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i lekarzy-społeczników, którym zależało na poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnościami ON (wtedy określanych jako dzieci specjalnej troski) i ich rodzin.

Koło w Lublinie powstało jako jedno z pierwszych regionalnych kół Stowarzyszenia PSONI, którego misją było i jest dbanie o godność i szczęśliwe życie ON oraz wsparcie ich rodzin.

Przez wiele lat kolejne zarządy i członkowie Koła w Lublinie organizowali różne formy wsparcia, turnusy rehabilitacyjno-lecznicze, imprezy, dzięki którym obecność niepełnosprawnych mieszkańców była dostrzegana w naszym mieście. Doprowadziło to do powstania instytucji i placówek specjalnych takich jak: przedszkole specjalne i ośrodki szkolno-wychowawcze.

Nasze Stowarzyszenie początkowo funkcjonowało w ramach struktur Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ale gdy tylko było to możliwe w naszym kraju tj. 5 marca 1992 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń. Dzienne Centrum Aktywności powstało w 1993 roku, a rok później w 1994 Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Aktualnie prowadzimy pięć placówek:

  • Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 25 osób z niepełnosprawnością,
  • Dzienne Centrum Aktywności dla 54 ON,
  • Niepubliczną Poradnię Wczesnego Wspomagania Rozwoju LOLEK (od 2013) dla 85 dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością,
  • Punkt Przedszkolny LOLEK (od 2017) – dla 15 dzieci,
  • Świetlicę Terapeutyczną (od 2018) utworzoną w ramach RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 dla 12 ON.

W placówkach obejmujemy wszechstronną terapią osoby z niepełnosprawnością w wieku od urodzenia do 74 r.ż. oferując kompleksową rehabilitację: ruchową, zawodową i społeczną osób z różnymi niepełnosprawnościami. Opieką obejmujemy również rodziny tych osób starając się spełniać najwyższe standardy usług skoncentrowanych na rodzinie (Family Centred Services), do czego przygotowani zostaliśmy dzięki międzynarodowemu projektowi AGORA: „Wczesna Interwencja w modelu skoncentrowanym na rodzinie” w latach 2019-2021.

W DCA od wielu lat realizujemy zadania zlecone przez PFRON ostatnie w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” – prowadzenie rehabilitacji ciągłej. Od 2002 roku realizujemy projekty dofinansowywane przez Urząd Miasta w ramach „Programu Działań na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Lublina”, a w tym: ”Rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku”, „Zajęcia edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością”.

W ramach działalności Stowarzyszenia organizujemy corocznie od 2014 roku obchody miesiąca AAC upowszechniając alternatywne i wspomagające metody komunikacji dla około 200 osób z niepełnosprawnościami z terenu woj. lubelskiego.

Dla członków naszego Stowarzyszenia organizujemy cyklicznie plenery malarskie, pikniki, wycieczki, zabawy noworoczne, imprezy integracyjne z cyklu „Tradycje i Obrzędy Polskie”, „Cykl wyjść integracyjnych do placówek kulturalnych, rekreacyjnych i rozrywkowych na terenie miasta Lublin”. Imprezy te są współfinansowane ze środków PFRON przez MOPR.

Od roku 2012 do 2019 roku Stowarzyszenie prowadziło w szkołach podstawowych na terenie Lublina godziny wychowawcze przybliżające uczniom kl. IV-VI problem niepełnosprawności intelektualnej.

Od 2013 roku corocznie organizujemy również praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz szkolenia dla terapeutów podnoszące ich kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością. Zadania finansowane były ze środków Urzędu Miasta Lublin oraz PFRON za pośrednictwem MOPR.

Od 2020 roku prowadzimy projekt ” Rehabilitacja domowa ON ” finansowane ze środków Miasta Lublin; „Wyjścia do teatru i kina” – zadanie finansowane ze środków PFRON za pośrednictwem MOPR.

W latach 2014-2016 realizowaliśmy zadanie dofinansowane z funduszy EOG za pośrednictwem Fundacji Batorego pt.” Poradnia rozwoju porozumiewania się” dla ON mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Działanie kontynuowane jest w ramach Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Od 2019 roku organizujemy półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Nasze placówki oświatowe (poradnia i punkt przedszkolny) od 2019 roku należą do Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PILGRIM opierającej się na 3 filarach: ekonomia, ekologia i wartości.

Od 2014 roku nasi terapeuci podnoszą swoje kwalifikacje do pracy z ON w ramach programu ERASMUS+ na terenie UE co przekłada się na wprowadzanie nowych metod pracy z ON i podnoszenie jakości świadczonego przez nas wsparcia.