Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Koła

Lublin 11.05.2021r.

Szanowni Państwo

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Lublinie

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie uprzejmie zawiadamia, że dnia 10.06.2021r odbędzie się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Koła.

Zebranie obędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Lublinie przy ul. Rogowskiego 5 o godzinie 15.30.

Prosimy o obecność!

W przypadku gdy, liczba obecnych członków będzie niższa niż połowa ogólnej liczby członków, drugi termin Walnego Zebrania Członków Koło w Lublinie ustala się na godzinę 15.45.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Uchwalenie regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przedstawienie Protokołu Komisji Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę obecnych członków Koła).
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Koła.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła za rok 2020
 8. Sprawozdanie finansowe Koła za rok 2020.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami; głosowanie nad przyjęciem.
 11. Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła.
 12. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.
 14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.
 15. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Zarząd Koła PSONI