Rezultaty projektu „Rozmawiajmy bez słów” – Poradnia Rozwoju Porozumiewania się

W ramach realizacji projektu konsultacjami objęliśmy 49 osób z niepełnosprawnością i trudnościami w porozumiewaniu się z terenu woj. lubelskiego i 1 osoba z woj. mazowieckiego. Beneficjenci to osoby z niepełnosprawnością w tym dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością sprzężoną (z mózgowym porażeniem dziecięcym i upośledzeniem umysłowym) – 19 osób, z zespołami genetycznymi 7 osób, z autyzmem – 10 osób, afazją – 4 osoby, z niepełnosprawnością intelektualną – 9 osób, z uszkodzeniem CUN – 1 osoba. Każdy z beneficjentów miał sporządzony indywidualny program opracowany na podstawie wywiadu z opiekunami i obserwacji. Beneficjenci i ich rodziny uzyskali znaczące wsparcie w czasie realizacji projektu, dobrano odpowiednie sposoby komunikacji, opracowano indywidualne paszporty do komunikacji zawierające najważniejsze informacje o jego właścicielu 50szt.
Zorganizowano 1 podsumowującą projekt konferencję dla 250 osób.
Beneficjenci projektu to: dzieci do 3 r.ż -3 osoby; w wieku od 3-8 r.ż. 26 osób, w wieku od 8-24 r.ż. -15 osób, osoby dorosłe od 25 r.ż – 6 osób. Wszyscy beneficjenci uczestniczący w projekcie podnieśli swoje kompetencje w komunikacji w zależności od poziomu porozumiewania się na początku realizacji projektu oraz w zależności od możliwości psychofizycznych i intelektualnych.
Oceny dokonaliśmy w następujących obszarach:
1 przekaz informacji – 49 osób podniosło swoje kompetencje w znaczący sposób,jedna osoba w małym stopniu (uszkodzenie CUN – porozumiewanie się tylko za pomocą wzroku)
2. budowanie wypowiedzi – 47 osób podniosło kompetencje w znaczącym stopniu, 3 osoby w minimalnym stopniu- to osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, uszkodzeniem CUN i autyzmem;
3. funkcjonalne współgranie z rozmówcą- 47 osób podniosło swoje kompetencje w znaczący sposób, 3 osoby w małym stopniu – to osoby z autyzmem ;
4. ogólne nastawienie i motywacja do komunkacji-47 osób podniosło znacznie kompetencje w tym zakresie, 3 osoby z autyzmem w małym stopniu.
W ramach realizacji zadania przeprowadzono ankietę adresowana była do beneficjentów/opiekunów beneficjentów projektu „Rozmawiajmy bez słów – Poradnia Rozwoju Porozumiewania się”. Ankieta była anonimowa. Przebadano łącznie 50 osób.
– wszyscy beneficjenci projektu zostali wyposażeni w pomoce komunikacyjne. Najczęściej były to: tablice komunikacyjne – 25 osób, książki do komunikacji – 16 osób, symbole PCS – 14osób, zestawy zdjęć – 13 osób, gesty systemu MAKATON – 11 osób, symbole praestrzenno-dotykowe 2 osoby.
– sprzęt wysokiej technologii: włączniki, specjalistyczne oprogramowanie, sprzęt komputerowy, komunikatory został dobrany w przypadku 18 uczestników konsultacji.
– 49 uczestników otrzymało paszport do komunikacji, 1 osoba udzieliła odpowiedzi „nie” – paszport w tym przypadku przygotowała szkoła.
– wprowadzenie komunikacji wspomagającej/alternatywnej przyczyniło się do pokonywania barier komunikacyjnych oraz do wzrostu niezależności (odpowiedź tak wybrało 41 respondentów, 9 zaznaczyło odpowiedź nie wiem (niezdecydowanie tych osób wynikać może ze stosunkowo krótkiego okresu posługiwania się wprowadzonymi strategiami). Nikt z badanych osób nie wybrał odpowiedzi „Nie”)
– 24 osoby uczestniczyły w warsztatach szkoleniowych podnoszących wiedzę na temat AAC.
– chęć w kontynuacji działań po zakończeniu projektu potwierdziło 48 osób, dwie udzieliły odpowiedzi „nie wiem”. Zdecydowana większość ankietowanych uważa za zasadne kontynuowanie działań podjętych w ramach projektu w kolejnych latach.
W czasie realizacji zadania utrzymywaliśmy stały kontakt telefoniczny i mailowy z rodzicami uczestników na udzielając wsparcia w zakresie realizacji AAC. Świadczyliśmy pomoc w doborze i uzyskaniu komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem, opracowywaliśmy zaświadczenia dla uczestników projektu niezbędne do składania wniosków o uzyskanie dofinansowania na dobrany w czasie konsultacji sprzęt ułatwiający komunikację.
Dzięki dofinansowaniu nowocześnie wyposażona poradnia stworzyła szansę pozyskania nowych członków oraz promuje działalność Stowarzyszenia w regionie. Terapeuci mają większą motywację do podnoszenia swoich kwalifikacji, od momentu rozpoczęcia realizacji projektu dodatkowo uczestniczą w konferencjach i szkoleniach z zakresu AAC. Utworzenie poradni jest pozytywnie odbierane przez opiekunów osób mających problemy z porozumiewaniem się oraz przez same osoby gdyż możliwość komunikacji wycisza zachowanie negatywne takie jak agresja, złość. Beneficjenci uczestniczący w projekcie dzięki możliwości komunikacji mają wpływ na swoje życie co obserwujemy w sytuacjach dnia codziennego (np. informacja o samopoczuciu, potrzebach), relacjach rodzinnych (zabawa, obowiązki) oraz w relacjach ze środowiskiem. Realizacja projektu wpłynęła też pozytywnie na wizerunek całego Stowarzyszenia jako jednostki rozwijającej działalność i odpowiadającej na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem, co docenił Wojewoda Lubelski przesyłając list gratulacyjny wyrażający uznanie za podjęte działania w kierunku poprawy funkcjonowania osób zagrożonych wykluczeniem.Planujemy kontynuowanie działań poradni w ramach prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek, planujemy również udziały w różnych konkursach grantowych aby kontynuować i rozszerzyć działalność poradni. W chwili obecnej kontynujemy spotkania konsultacyjne w ramach poradni wczesnego wspomagania rozwoju prowadzonej przez Stowarzyszenie. Złożyliśmy również wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na prowadzenie konsultacji dla kolejnej grupy beneficjentów.