KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólne rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Rogowskiego 5, 20-840 Lublin – zk.lublin@psoni.org.pl, tel. 81 – 742 12 93
Ze Stowarzyszeniem można skontaktować się przez adres mailowy, telefonicznie lub pisemnie na dres wskazany powyżej.

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą gdy jest to niezbędne do:

a) w celu usprawiedliwionym prowadzoną działalnością statutową administratora danych – w szczególności na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., – udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie,

b) wykonywania umowy oraz podejmowania działań zmierzających do jej realizacji na podstawie art.6 ust.1 lit.b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
c)wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art.6 ust.1 lit.c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
d) rozpatrywania potencjalnych skarg i wniosków oraz zgłoszonych roszczeń,
e) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej na podstawie art.6 ust.1 lit.d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
f) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być – podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie administratora np.: podmioty świadczące usługi doradcze, informatyczne, audytorskie.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz niezbędnych do zawarcia i wykonywania wszelkich umów.

5) Przysługuje Państwu:
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych.

6) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umów.