Powrót do Nasza działalność

Otwórzmy przed nimi życie

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie oraz Gmina Lublin mają zaszczyt poinformować Państwa, że od 1 listopada 2017r do 31 października 2019r na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr …./RPLU.11.02.00-06-0018/17-00 podpisanej z Zarządem Województwa Lubelskiego   realizować będą projekt pn. „Otwórzmy przed nimi życie” współfinansowany z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa; 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

Wartość projektu to 1 037 460,19 PLN

w tym kwota przyznanego dofinansowania 983 560,19 PLN.

CELEM GŁÓWNYM PROJKETU jest wzrost dostępności do wysokiej jakości zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych świadczonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie poprzez utworzenie nowych miejsc aktywizacji społecznej dla 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn) niepełnosprawnych i przystosowanie ich do życia w lokalnym społeczeństwie dzięki realizacji indywidualnych i grupowych zajęć w tym zajęć w miejscu zamieszkania, wsparciu 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) z rodziny jako najbliższego otoczenia, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osoby niepełnosprawnej zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, kinezyterapio-rehabilitację ruchową, spotkania integracyjne) do końca października 2019r.

W projekcie zaplanowano szereg działań mających na celu aktywizację społeczną dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublin i ich najbliższego otoczenia tj.:

Zajęcia prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14:00 podczas których zapewniony zostanie:

 • posiłek oraz transport na zajęcia
 • zajęcia społeczno-pedagogiczne z elementami terapii polisensorycznej i terapii zajęciowej tj. trening samodzielności i norm zachowania, zajęcia interpersonalne, plastyczne, treningi komunikacji i asertywności
 • indywidualne zajęcia rehabilitacji ruchowej usprawniające w zakresie dużej i małej motoryki, poprawiające świadomość i orientację w schemacie własnego ciała, usprawnienie pracę mózgu i asymilację społeczną
 • grupowe zajęcia z muzykoterapii
 • indywidualne zajęcia z psychologiem
 • indywidualne spotkania z prawnikiem
 • indywidualne spotkania z psychiatrą
 1. Zajęcia społeczno-aktywizujące prowadzone w miejscu zamieszkani osoby niepełnosprawnej, która ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie uczestniczyć
  w zajęciach organizowanych w siedzibie Stowarzyszenia tj.
 • zajęcia rehabilitacji ruchowej
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z muzykoterapii
 1. Specjalistyczne warsztaty poznawczo-doradcze wspierające rozwój i aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych tj.:
 • „Orzeczenie do celów pozarentowych” prowadzone przez pracownika Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • „Orzeczenie do celów rentowych – prewencja rentowa” prowadzone przez pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • „Ulgi i uprawnienia osób niepełnoprawnych (możliwości wsparcia finansowego, rzeczowego, etc.) prowadzone przez pracownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin
 • Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w zakresie wsparcia indywidulanego osób niepełnosprawnych z środków PFRON (m.in. likwidacja barier, turnusy, sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny)
 • Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w zakresie wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego osób niepełnosprawnych (usługi, zasiłki, świadczenia)
 • „Niepełnosprawny pacjent a publiczna służba zdrowia” prowadzone przez pracownika Narodowego Funduszu Zdrowia
 • „Niepełnosprawność a podatki” prowadzone przez pracownika Izby Skarbowej
  lub Urzędu Skarbowego
 • „Ścieżki rozwiązywania problemów” – 2 godzinne indywidualne konsultacje prowadzone przez eksperta z Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
 1. Zajęcia kulturalno-integracyjne tj.:
 •  wyjścia do kina lub teatru
 • wyjścia do miejsc użyteczności publicznej. tj. urząd, bank itp.
 • spotkania integracyjne
 • wyjazd plenerowy

Zapraszamy wszystkich chętnych w tym w szczególności:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 11 Wytycznych
  w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,
  w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę
  w rodzinie),
 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – zakres wsparcia tych osób w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących

Wykaz i opis zajęć zaplanowanych w projekcie wraz z wymogami dla uczestników znajduje się w załączonym Regulaminie – rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowe informacje można także uzyskać w biurze projektu zlokalizowanym
w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie przy ul. Michała Ludomira Rogowskiego 5, 20-840 Lublin lub na stronie internetowej Stowarzyszenia http://lublin.psoni.org.pl/  i nr tel. 81 742 12 93.

Od listopada 2019 roku zadanie kontynuowane jest przez Stowarzyszenie w ramach realizacji zadań zleconych pod nazwą: „Świetlica terapeutyczna – moja szansa na samodzielność”. Projekt finansowany jest ze środków PFRON ramach konkursu nr 1/2018 Szansa-Rozwój-Niezależność”

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 podczas których zapewniamy :

 • posiłek oraz transport na zajęcia
 • zajęcia społeczno-pedagogiczne z elementami terapii polisensorycznej i terapii zajęciowej tj. trening samodzielności i norm zachowania, zajęcia interpersonalne, plastyczne, treningi komunikacji i asertywności
 • indywidualne zajęcia rehabilitacji ruchowej usprawniające w zakresie dużej i małej motoryki, poprawiające świadomość i orientację w schemacie własnego ciała, usprawnienie pracę mózgu i asymilację społeczną
 • grupowe zajęcia z muzykoterapii
 • indywidualne zajęcia z psychologiem.

Załączniki