Rehabilitacja w DCA konkurs 1/18 „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Dzienne Centrum Aktywności jest placówką powołaną w 1993r. w której rewalidacją objęte są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nasi podopieczni wymagają ciągłej rehabilitacji ruchowej i wsparcia różnorodnymi dostępnymi metodami w celu utrzymania i poprawy osiągniętego poziomu rozwoju psychoruchowego i społecznego. Od 2000r rehabilitacja w placówce dofinansowywana jest ze środków PFRON w ramach programu PARTNER. Od 2009r. w ramach zadań zlecanych.

Od 01.04.2019 do 31.03.2022 rehabilitacja w DCA dofinansowana jest w ramach konkursu nr 1/2018 pn.„ Prowadzenie ciągłej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w Dziennym centrum Aktywności” na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt pod nazwą „Prowadzenie ciągłej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w Dziennym Centrum Aktywności”. 

Obejmuje wsparciem 54 osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym ze sprzężeniami i głębokim. Mieszkańców Miasta Lublin i okolicznych gmin i powiatów Każdy uczestnik ma opracowany Indywidualny Program Działania. W ramach projektu prowadzimy następujące formy terapii:

  • rehabilitacja ruchowa
  • masaż
  • zajęcia psychologiczne,
  • zajęcia logopedyczne,
  • arteterapię,
  • muzykoterapię,
  • zajęcia pedagogiczne z wykorzystaniem komputera,
  • terapia integracji sensorycznej

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 20.00. j